مقالات

نفوذ یهود در سازمان های بین المللی

الف- سازمان ملل متحد (یا کنفرانس بین المللی یهود)

⭕️ نفوذ یهود در سازمان های بین المللی (1)

الف- سازمان ملل متحد (یا کنفرانس بین المللی یهود) :

1️⃣ شعبه دبیر کلی سازمان
نام شخصیت هایی که در شعبه دبیر کلی سازمان ملل متحد هستند از قرار ذیل است:
1- دکتر اج، اس، بلوک، رئیس شعبه اسلحه: یهودی است!
2- انتوانی کولات- رئیس امور اقتصادی: یهودی است!
3- انس کارد وزنبرگ- مشاور پایه یک امور اقتصادی یهودی است!
4- داوید و نتراب- رئیس شعبه حسابداری: یهودی است!
5- کارل، لاجمن- رئیس شعبپه خزانه، و واردات: یهودی است!
6- هنری لانکر- معاون دبیر کل در، امور اجتماعی: یهودی است!
7- دکتر، لیون استیننگ- رئیس شعبه مواد متبادله یهودی است!
8- دکتر، اشکول- رئیس شعبه حقوق بشر: یهودی است!
9- اچ، ای، دیکوف- رئیس شعبه اداره کشورهای غیر مستقل: یهودی است!
10- بنیامین کوهین- معاون دبیر کل، شعبه اطلاعات یهودی است!
11- جی، بینوت لیفی- رئیس شعبه فیلم ها: یهودی است!
12- دکتر ایفان کرنو- معاون رئیس شعبه قانون: یهودی است!
13- ابراهام، اج، فیللر- رئیس شعبه قانون: یهودی است!
14- جی ساندبرک- مشاور شعبه قانون بین المللی: یهودی است!
15- دافید، زایلو دویسکی- رئیس شعبه مطبوعات یهودی است!
16- جرجو را نیوفیج- رئیس شعبه مترجمین: یهودی است!
17- مارکس ابرا موفیج- رئیس شعبه تصمیم: یهودی است!
18- مارک سولبر- رئیس شعبه ساتو یهودی است!
19- بی، سی، جی، کین- رئیس شعبه محاسبات: یهودی است!
20- مرسیدس برکمن- مدیر بخش استقلال یهودی است!
21- دکتر سنجر- رئیس شعبه مرجمات: یهودی است!
22- باول، رادزیانکو- رئیس دکترهای بهداشت جهانی: یهودی است!

2️⃣ شعبه اطلاعات سازمان ملل متحد
1- جرزی شبیرو- رئیس شعبه خبرگزاری ها، مرکز ژنو: یهودی است!
2- بی، تیکفر- رئیس شعبه خبرگزاری ها مرکز هند: یهودی است!
3- هنری، فاست- رئیس شعبه خبرگزاری ها، مرکز چین: یهودی است!
4- دکتر، جولیوس، ستاویسکی- رئیس شعبه خبرگزاری ها (م وارشو) یهودی است!

3️⃣ شعبه امور داخلی، در سازمان ملل متحد
1- دایوید، ای، موریس، که اسم حقیقیش: موسکوفیچ رئیس امورات، داخلی جهانی: یهودی است!
2- فی، کبریل کارسن- رئیس شعبه های داخلی منطقه استواء: یهودی است!
3- جان زوزنر- خبرگزار لهستانی در شعبه های داخلی: یهودی است!
1- آلتمن، یهودی، بلونی.
2- دایوید، زلباخ، یهودی امریکایی.
3- فینت، یهودی، بلژیکی.

⭕️ نفوذ یهود در سازمان های بین المللی (2)

نام شخصیت های یهودی که در موسسه تغذیه و کشاورزی سازمان ملل متحد هستند:

4️⃣ موسسه تغذیه و کشاورزی
1- اندری، مایر- رئیس شعبه تغذیه و کشاورزی: یهودی است!
2- ای، بی، جاکویسون- نماینده دانمارک، در شعبه تغذیه و کشاورزی: یهودی است!
3- ای، فریس- نماینده هلند، در شعبه تغذیه و کشاورزی: یهودی است!
4- ام، ام، لییمین- رئیس شعبه آبادانی و مسکن یهودی است!
5- کارواکاردوس- رئیس شعبه همزیستی جهانی: یهودی است!
6- بی کاردوس- رئیس شعبه متفرقات: یهودی است!
7- ام، ازاکل (حسقیل)- رئیس شعبه اقتصاد تحلیلی یهودی است.
8- جی، بی، کاکان- مشاور فنی شعبه حفظ جنگ ها: یهودی است.
9- ام، ای، هابرمن- رئیس شعبه حفظ جنگ ها: یهودی است.
10- جی، مابر- رئیس قسمت تغذیه: یهودی است.
11- اف، ویسل- رئیس قسمت اداره: یهودی است.

ج- (یونسکو)، یا موسسه فرهنگی یهود.
بدون تردید سازمان (یونسکو) مانند بقیه مراکز با اهمیت جهان بدست اخلالگر یهود می چرخد. این موسسه تنها به وسیله دو شخصیت اداره می شود:
1- آلف سومر، فیلد- رئیس مبادلات خارجی: یهودی است.
2- جی، ایزنهارد- رئیس هیئت تنظیم فرهنگ جهانی: یهودی است.
شخصیت های دیگر این موسسه از قرار ذیل است:
3- ام، لافن- رئیس شعبه فرهنگ جهانی: یهودی است.
4- اج، کابلن- رئیس کل شعبه: یهودی است.
5- سی، اچ، وتیز- رئیس شعبه حسابداری: یهودی است.
6- اس، سامون، سلیکی- رئیس شعبه استقلال: یهودی است.
7- بی، ابرامیسکی- رئیس شعبه پناهندگان، و سیاحت: یهودی است.
8- بی، ویرمل- رئیس شعبه سازمان، و تعیین: یهودی است.
9- دکترای، ویلسیکی- رئیس شبعه فنی، مصالح صحراهای آسیا یهودی است.

5️⃣ بانک عمران بین المللی
1- لیونارد بی، رست- مدیر اقتصاد بانک: یهودی است.
2- لیویولد جیمله- نماینده (چکسلواکی) در مجلس شورای اداره: یهودی است.
3- آی یولاک- عنصو مجلس شورای اداره: یهودی است.
4- ای، ام، جونک- نماینده (هلند) در مجلس شورای اداره: یهودی است.
5- بی، مندیس- نماینده (فرانسه) در مجلس شورای اداره: یهودی است.
6- جی، ام، برتلیس- نماینده (بیروفی) در مجلس شورای اداره: یهودی است.
7- ام، ام، مندلس- سکرتر بانک عمران جهانی: یهودی است.
8- وی، ابراموفیج- نماینده (یوگسلاوی) در مجلس شورای اداره: یهودی است.

هـ – صندوق نقد بین المللی

در واقع این موسسه جهانی عمود فقراتی سازمان ملل را تشکیل می دهد، شخصیت های این موسسه از این قرار است:

1- حوزیف کولد من- عضو (چکسلواکی) در هیئت اداره: یهودی است.
2- بی، مندیس، نماینده (فرانسه) در هیئت اداره: یهودی است.
3- کمیل، کات- مدیر کل موسسه: یهودی است.
4- کاستر، مدیر اداره شعبه (هلند) یهودی است
5- لویس رامنیسکی- مدیر اداره، شعبه کانادا یهودی است.
6- لویس آلتمن- معاون مدیر کل: یهودی است.
7- ای، ام، برنستن- مدیر شعبه تحقیق و بررسی: یهودی است.
8- لیو، لیفانفال- مشاور اسبق موسسه: یهودی است.
9- جوزیف کولد- مشاور اسبق موسسه: یهودی است.

و- موسسه پناهندگان بین المللی
1- مایر کوهین- مدیر کل شعبه بهداشت جهانی: یهودی است.
2- پییر جاکویسن، مدیر کل اعاده و اسکان پناهندگان یهودی است.

ز- موسسه بهداشت جهانی
1- زت، دوسنجمن- رئیس شعبه فنی: یهودی است.
2- جی، مایر- رئیس قسمت طب: یهودی است.
3- دکتر ام، کودمر- رئیس اداره قسمت طب و مالیه: یهودی است.
4- ای، زارب- رئیس قسمتی از موسسه: یهودی است.

 

ح- موسسه تجارت جهانی
1- مارکس، لوتنز- رئیس هیئت مربوطه به امور داخلی: یهودی است.
2- اف، سی، ولف- رئیس شعبه استعلامات جهانی1 یهودی است.

 

 

?البته آن چه ذکر شد، گوشه ای از سیطره یهود بود. آیا بعد از همه این ها می توان گفت که دنیای غرب به دست غیر یهود می چرخد؟

? منبع: کتاب مثلث شوم

دکمه بازگشت به بالا