سیاسیمقالات

پروتکل های حکمای صهیونیست

     مجامع صهیونیستی در سال 1897 انجمنی را در شهر بال سوئیس تشکیل دادند. این انجمن که با ابتکار یکی از چهره های مشهور صهیونیست به نام تئودور هرتزلشکل گرفت، درصدد تحقق دو هدف عمده و اساسی در جهان برآمد:

   الف ـ برانداختن تمامی دولتهای غیر صهیونیستی و تسلط بر مراکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشورهای جهان.

   ب ـ تأسیس یک دولت صهیونیستی در فلسطین اشغالی. در آن انجمن تصمیماتی اتخاذ گردید و صورت جلسات آن انجمنها را پروتکل نام نهادند. این پروتکل ها که در واقع اصول سیاست صهیونیسم و نوع نگرش آن به جوامع انسانی را نشان می دهد گویای حقیقتی است که هم اکنون جهان شاهد شکل گیری مراحل مختلف تحقّق این ایده های شیطانی و غیرانسانی در راستای تسلط بر جهان بشریت است.

     دکتر وایزمن یکی از رهبران جنبش صهیونیسم که جانشین هرتزل شد به سال 1920 در ضیافتی گفت: “خداوند برای آن که قوم ما را از خطر نابودیحفظ کند، آن را در سراسر دنیا پراکنده ساخت.” این اظهارات در واقع بند 8 یکی از پروتکل های صهیونیستها می باشد که در سال 1897 به رشته تحریر در آمده است. در آنجا می گوید: “ما صهیونیستها برگزیده خداوند هستیم و پراکندگیمان در سراسر جهان، از عنایات اوست، پراکندگی ما در چشم همگان نوعی ضعف به شمار می آید در حالی که این خود برای ما نوعی قدرت است. زیرا ما اکنون در آستانه فرمانروایی بر سراسر جهان قرار گرفته ایم” اکنون که حدود صد سال از تدوین این ماده پروتکل صهیونیستها می گذرد، دنیا شاهد حاکمیت این تفکر شیطانی بر بخش مهمی از مراکز سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی و علمی جهان می باشد.

     آنان به شکلی ماهرانه و با تفکری عمیق و برنامه ریزی شده در جهت حاکمیت بر جهان گام برمی دارند و اشغال فلسطین و شعار از نیل تا فرات، پوششی برای پنهان نگاه داشتن استراتژی بلندمدت آنان می باشد. با مطالعه و تشریح پروتکل ها و مقدمه هایی که بر آن نوشته شده است، سه نکته اساسی در آنها مشاهده می شود:

     1 ـ انتقاد فلسفی از اصول آزادی خواهی و توصیف رژیم حکومت مطلقه و استبداد.

     2 ـ طرح نقشه نبر اجتماعی به منظور اطمینان یهودیان برای حکومت مطلقه در جهان.

     3 ـ پیشگویی به منظور اجرای نکات اساسی نقشه یهود.

     نکته اول فقط از نظر مذهبی و فلسفی حکومتها را مورد مطالعه قرار داده و فقط دو نکته بعدی است که حائز اهمیت زیادی می باشد و با تاریخ گذشته یهود کاملاً منطبق می شود و به نحوی شگفت انگیز اموری را که اتفاق افتاده پیشگویی کردهاست. انقلاب روسیه و تأسیس حکومتهای جامعه ملل و تعیین اورشلیم به عنوان مرکز مقدس یهود، قسمتی از نقشه های رهبران صهیونیستی است که تاکنون عملی شده است.

دکمه بازگشت به بالا