با انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی

نظرتان را بدون نیاز به تایید مدیر بنویسید...

بستن