۱۳۹۹-۰۳-۱۷

  آب و برق مجانی!

  ۱۳۹۸-۰۹-۱۱

  اصلاح یا افساد

  ۱۳۹۸-۰۷-۲۹

  دکترین خون کثیف

  ۱۳۹۸-۰۲-۲۸

  گناه قلب

  ۱۳۹۸-۰۲-۲۳

  دفاع بد، شکست سخت

  ۱۳۹۷-۱۲-۰۹

  ذلت vs افتخار

  ۱۳۹۷-۰۸-۰۸

  تواضع

  ۱۳۹۷-۰۷-۱۳

  برجام منطقه ای

  ۱۳۹۶-۱۰-۰۲

  هفت متعلق ايمان

  ۱۳۹۶-۰۹-۲۰

  تهاجم عليه فرهنگ!

  ۱۳۹۶-۰۹-۱۸

  هولوکاست؛

  ۱۳۹۶-۰۹-۱۳

  تجلی خدا در نفس

  ۱۳۹۶-۰۹-۰۵

  دروغ…!

  ۱۳۹۶-۰۹-۰۳

  استراتژی گالیوری

  ۱۳۹۶-۰۸-۲۹

  نبرد یونیسفر

  بستن